FS.271.9.2019                                                                    

    Święciechowa, dnia 24 czerwca 2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

___________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wymiana świetlików na budynku szkolnym w miejscowości Długie Stare”.

 

                     Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 - ze zmianami) informuje,  że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę świetlików na budynku szkolnym w miejscowości Długie Stare” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wypłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepoglegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

Do przedmiotowego postępowania wpłynęła jedna oferta wykonawcy: LUX Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski S.C., ul. Powstańców Wlkp. 6, 64 – 115 Święciechowa.

 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zmianami).

 

Zatem zaistniała przesłanka do unieważnienia postępowania, o której mowa w cytowanym wyżej art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

 

 

                                                                                                                Zatwierdzam

Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                              /-/ mgr inż. Marek Lorych     

 

 

 

 

 

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniapdf295.88 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 czerwiec 2019 13:51 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 czerwiec 2019 13:52 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 czerwiec 2019 13:53 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego