FS.271.21.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie

 

-  otwarcie ofert odbyło się dnia 23 października 2019 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o.

ul. Bema 33

64 – 100 Leszno

cena: 4 804 790,65 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

 

1) Konsorcjum firm:

Lider: NODO Sp. z o.o.

ul. Gronowska 46

64 - 100 Leszno

Partner: Firma Usługowo – Handlowa Jacek Maleszy

ul. Gronowska 35

64 – 100 Leszno

cena:  4 855 769,06 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 59,37 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 99,37 pkt.

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

 

1) INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. F. Nowowiejskiego 4

64 – 000 Kościan

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca, którego oferta została odrzucona,  nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

2) STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05 – 800 Pruszków

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca, którego oferta została odrzucona,  nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

3) Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b

63 – 800 Gostyń

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca, którego oferta została odrzucona,  nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

4) HOT PLAST Kacper Drzewiecki

ul. Kaliska 65b

62 – 700 Turek

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

5.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64 – 100 Leszno, która spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale 13 SIWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

6. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                             

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

                                                                                             

Święciechowa, 02.12.2019 r.

 

   Zatwierdzam

                  Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                   /-/ mgr inż. Marek Lorych   

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02 grudzień 2019 14:40 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 grudzień 2019 14:41 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego