Święciechowa, dnia 21 lipca 2022 r.


Zamawiający:

Gmina Święciechowa

ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa

 

Dotyczy:

Budowa ujęcia wody w Święciechowie

Numer referencyjny

FS.271.3.2022

 


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 266 w zw. z art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej jako ustawa Pzp) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ujęcia wody w Święciechowie oraz przekazuje zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną im punktacją:

 L.p.

Wykonawca

 Przyznana punktacja

1.

LU-MAX Łukasz Masłowski
ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno

Cena oferty brutto

858 167,31 zł

 Punkty

54,19

Gwarancja

84 miesiące

 Punkty

40,00

 Suma punktów

94,19

2.

GIERA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Mateusz Giera
Lasocice, ul. Okrężna 7, 64-100 Leszno

Cena oferty brutto

795 000,00 zł

 Punkty

58,49

Gwarancja

84 miesiące

 Punkty

40,00

 Suma punktów

98,49

3.

NAVI-EXPERT Przewierty Sterowane s.c.
J. Wawrzyniak, B. Frąckowiak
Michałowo 32a, 63-820 Piaski

Cena oferty brutto

775 000,00 zł

 Punkty

60,00

Gwarancja

84 miesiące

 Punkty

40,00

 Suma punktów

100,00

 

W wyniku oceny ofert Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę NAVI-EXPERT Przewierty Sterowane s.c. J. Wawrzyniak, B. Frąckowiak Michałowo 32a, 63-820 Piaski. Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu i Wykonawca złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ.

 

 

                                                                                       Podpisano:

Z-ca Wójta Gminy Święciechowa

                                                                                                    /-/ mgr  Patryk Tomczak

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 21 lipiec 2022 13:40 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 lipiec 2022 13:41 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego