GN.271.6.2022                                                         

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

„Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacjowej w Święciechowie”

-  otwarcie ofert dnia 6 września r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROMAR BIS”

Marcin Marszałek

Nowa Wieś

ul. Powstańców Wlkp. 41

64 – 234 Przemęt

cena brutto oferty: 610 301,51 zł

okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1) LU – MAX Łukasz Masłowski

ul. Święciechowska 158

64 – 100 Leszno

cena brutto oferty: 667 892,93zł

okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 54,83 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 94,83 pkt

2) POLKOP Paweł Poloch

ul. 55 Pułku Piechoty 18

64 – 100 Leszno

cena brutto oferty: 694 816,23 zł

okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 52,70 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 92,70 pkt

3) DROGTRANZ Sp. z o. o.

ul. W. Witosa 8

56 – 200 Góra

cena brutto oferty: 731 984,51 zł

okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 50,03 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 90,03 pkt

4) NODO Sp. z o. o.

ul. Gronowska 46

64 – 100 Leszno

cena brutto oferty: 773 861,76 zł

okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 47,32 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 87,32 pkt

5) Firma Usługowo – Handlowa – oferta odrzucona

SOB – BRUK

Adam Sobiech

Oś. Jagiellońskie 15/10

64 – 000 Kościan

3. Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowe „ DROMAR BIS” Marcin Marszałek, Nowa Wieś, ul. Powstańców Wlkp. 41, 64 – 234 Przemęt, która spełnia wymagania jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą
w rozumieniu art. 239 pkt 1 ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

4. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Pzp:                                                                                    

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Święciechowa, dnia 29 września 2022 r.                                                                                                         

                                                                                                                                                            Zatwierdzam

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Święciechowa                                                                                                                                                                                                                /-/ mgr inż. Marek Lorych     

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 29 wrzesień 2022 14:11 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 14:11 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 14:13 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 14:14 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 14:14 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 14:15 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 14:16 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 14:16 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 14:16 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 14:16 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 14:16 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 14:17 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 14:18 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego