O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Lasocicach .

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Lasocicach przy ul. Święciechowskiej 1  na działce nr 317. Powierzchnia lokalu wynosi 87,00m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku sali wiejskiej i składa się z pomieszczenia głównego i zaplecza socjalnego. Posiada instalacje  energetyczną , wodno- kanalizacyjną. Działka, na której usytuowany jest lokal użytkowy przeznaczona jest na tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Lokal przeznaczony jest  do najmu  z przeznaczeniem  na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi. Umowa najmu na ww. lokal zawarta będzie na czas nieograniczony.

Cena wywoławcza czynszu płatnego miesięcznie za 1 m2 pow. użytkowej wynosi. 13,55zł plus podatek  VAT  23%.  

Pozostałe koszty związane z użytkowaniem lokalu przez czas trwania umowy ponosić będzie najemca.  Termin zagospodarowania : 2 miesiące od daty podpisania umowy najmu.

Przetarg odbędzie się dnia 30 sierpnia 2019r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu  w wysokości 200,00 zł. w terminie do dnia 27 sierpnia 2019r.  na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002.

Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet czynszu . Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba , która wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

W dniu zawarcia umowy najmu , najemca będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji
(w wysokości 2 miesięcznego czynszu) zabezpieczającej pokrycie należności przysługujących wynajmującemu z tytułu najmu lokalu użytkowego w dniu opróżnienia lokalu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Święciechowa pokój nr 4 ,

tel. 65 5333522.

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 06 sierpień 2019 08:30 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 07 sierpień 2019 10:14 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego