FS.271.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach – porządkowanie terenu

 

-  otwarcie ofert odbyło się  dnia 21 lutego 2019 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane

PAN – BUD Przemysław Panasewicz

ul. Poniatowskiego 1

64 – 130 Rydzyna

cena: 192 665,02 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 55,42 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 95,42 pkt.

 

2.      Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

1) Firma Remontowo – Budowlana

Adam Żak

Kłoda 16A/7

64 – 130 Rydzyna

cena: 177 947,47 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 25,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 90,00 pkt.

 

2) LUX Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski S.C.

ul. Powstańców Wlkp. 6

64 – 115 Święciechowa

cena: 199 679,84 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 61 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 53,47 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 25,42 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 83,89 pkt.

 

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy.

 

5. Uzasadnienie wyboru oferty:

Złożona przez Firmę PAN – BUD Przemysław Panasewicz, ul. Poniatowskiego 1, 64 – 130 Rydzyna oferta spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale 13 SIWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta  jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

6. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                             

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, 02.04.2019 r.

 

 

   Zatwierdzam

                  Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr inż. Marek Lorych

                                                                                               

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 kwiecień 2019 08:40 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 kwiecień 2019 08:40 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego