GN.271.4.2022                                                                                                                                              Święciechowa, dnia 19 sierpnia 2022 r.

 

           Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacjowej w Święciechowie”.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający działając w oparciu o art. 260 w związku z art. 266 i art. 255 pkt 3  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami), dalej jako ustawa PZP, informuje, że unieważnia  postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacjowej w Święciechowie”, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przepis art. 255 pkt 3 ustawy PZP stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 673 681,57 zł brutto, natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 393 475,90 zł brutto. Zatem zaistniała przesłanka do unieważnienia postępowania, o której mowa w cytowanym wyżej art. 255 pkt 3 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

 

                                                          Zatwierdzam

                                                           Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                                                              /-/ mgr inż. Marek Lorych

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 sierpień 2022 13:14 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 sierpień 2022 13:15 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 sierpień 2022 13:16 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 sierpień 2022 13:16 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 sierpień 2022 13:16 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 sierpień 2022 13:18 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego