Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I”

 

-  otwarcie ofert w dniu 31 marca 2016r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

I. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

 

COMPLEX INSTAL Marcin Grygier, ul. Piłsudskiego 5/2, 63-100 Śrem

cena: 1 569 205,86zł (brutto),

okres gwarancji: 60 miesięcy

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 90 pkt.

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji 10 pkt.

całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru.

Złożona przez ww. firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryterium oceny ofert otrzymała najwyższą sumaryczną ilość punktów za wszystkie kryteria. Wybrana oferta nie przekraczała kwoty którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

II. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

1. DGM budowa Sp. z o.o. ul. Szkolna 7 , Tupadły, 84-104 Władysławowo,

cena: 1 475 000zł (brutto), okres gwarancji: 60 miesięcy - oferta odrzucona,

 

2. Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak, ul. Sienkiewicza 1,

88-220 Osięciny, cena: 1 653 372,05zł (brutto), okres gwarancji: 60 miesięcy – wykonawca wykluczony, oferta odrzucona,

 

3. WODROL Teodor Świątecki, ul. Wilczycka 14, Wrocław, z/s 55-093 Kiełczów,

cena: 1 660 500,00zł (brutto), okres gwarancji: 60 miesięcy– wykonawca wykluczony, oferta odrzucona,

 

4. ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor, ul. Ogrodowa 2/1, 62-073 Ruchocice

cena: 1 699 751,99zł (brutto), okres gwarancji: 60 miesięcy– wykonawca wykluczony, oferta odrzucona,

 

5. Instal-Głogów Sp. z o.o.  ul. Wierzbowa 5, 67-200 Głogów

cena: 1 851 445,83zł (brutto), okres gwarancji: 60 miesięcy– wykonawca wykluczony, oferta odrzucona,

 

6. STRABAG Sp. z o.o.  ul. Obornicka 235B, 60-650 Poznań

cena: 1 885 664,71zł (brutto),

okres gwarancji: 60 miesięcy

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 74,90 pkt.

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji 10 pkt.

całkowita liczba przyznanych punktów: 84,90 pkt.

 

7. Konsorcjum Firm

VIPRO Sp. z o.o.  ul. Energetyków 1,  64-100 Leszno /Lider Konsorcjum/

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta plus” Sp. z o.o. ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno, cena: 1 919 678,61zł (brutto), okres gwarancji: 60 miesięcy– wykonawca wykluczony, oferta odrzucona,

 

8. Konsorcjum Firm:

LU-MAX Łukasz Masłowski, ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno /Lider Konsorcjum/

Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.

cena: 1 981 226,88zł (brutto), okres gwarancji: 60 miesięcy– wykonawca wykluczony, oferta odrzucona,

 

9. Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Matuszczak Sp. z o.o.
os. Kasztelańskie 10A/4, Skr. Poczt. 26, 66-300 Międzyrzecz,

cena: 2 073 106,16zł (brutto), okres gwarancji: 60 miesięcy – wykonawca wykluczony, oferta odrzucona,

 

10. SANITEX Sp. z o.o. ul. Niemcewicza 5, 66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 2 107 498,11zł (brutto), okres gwarancji: 60 miesięcy – wykonawca wykluczony, oferta odrzucona,

 

11. ATA-TECHNIK Sp. Z o.o. S.K.A., Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń

cena: 2 163 380,89zł (brutto), okres gwarancji: 60 miesięcy– wykonawca wykluczony, oferta odrzucona,

 

12. WUPRINŻ S.A.  ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań

cena: 2 200 046,41zł (brutto), okres gwarancji: 60 miesięcy– wykonawca wykluczony, oferta odrzucona,

 

13. „Budo-Instal” Sp. z o.o.  ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno

cena: 2 442 562,66zł (brutto), okres gwarancji: 60 miesięcy– wykonawca wykluczony, oferta odrzucona,

 

Przyznane punkty zostały przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty o najniższej cenie oraz najdłuższym okresie gwarancji.

 

III. Odrzucono oferty:

 

1.      DGM budowa Sp. z o.o. ul. Szkolna 7 , Tupadły, 84-104 Władysławowo,

Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dalej jako Pzp,  który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Zgodnie z dyspozycją rozdziału VI pkt 1.10 SIWZ  Zamawiający żądał, dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Dołączony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy (załącznik nr 1 A do oferty), pomija wycenę 47 pozycji z wymaganych 128 pozycji przedmiaru robót, co stanowi 38% wymaganych pozycji.

Zatem Wykonawca nie ujął w kosztorysie ofertowym następujących pozycji z przedmiaru: 28-49, 106-114, 122-129, 138-144, 151. Zamawiający natomiast w rozdziale  XIII SIWZ wyraźnie zapisał, że w  poszczególnych  pozycjach kosztorysu ofertowego należy  podać ceny jednostkowe uwzględniające  wszystkie  składniki kalkulacyjne mające na nie wpływ oraz wartość całkowitą stanowiącą iloczyn proponowanej ceny jednostkowej i podanego przez zamawiającego  zakresu  rzeczowego tej pozycji.

Kosztorys ofertowy, z uwagi, iż wynagrodzenie w zakresie brakujących pozycji ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego, jest częścią oferty. Skoro tak liczne roboty nie  zostały ujęte
w kosztorysie ofertowym, załączonym przez Wykonawcę  do oferty, to oznacza, że wykonawca ten, nie zaoferował realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem dokonanym przez Zamawiającego w dokumentacji, w tym w przedmiarze robót budowlanych. W konsekwencji należy uznać, że oferta wykonawcy jest niezgodna z SIWZ.

W tym miejscu podkreślić należy, iż Zamawiający nie mógł  dokonać czynności uzupełnienia oferty o wycenę brakujących pozycji na podstawie  art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi, iż Zamawiający poprawia w ofercie: inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  Zamawiający nie miał podstaw do przyjęcia jakichkolwiek wartości dla brakujących pozycji, skoro  nie było ich w  treści oferty a ponadto wprowadzenie nowych informacji do treści oferty stanowiłoby  niedozwoloną zmianę jej treści. Uzupełnienie oferty w tym trybie skutkowałoby poprawieniem "innej omyłki”, która w sposób niebudzący wątpliwości stanowiłaby istotną zmianę w treści oferty, wykraczającą poza dyspozycję przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Ewentualne uzupełnienie kosztorysu ofertowego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy również prowadziłoby do zmiany treści oferty, co w świetle przepisów ustawy (np. art. 87 ust. 1 Pzp) prowadziłoby do naruszenia podstawowych zasad udzielania zamówienia publicznego, tj. zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji w postępowaniu (art. 7 ust. 1 ustawy). Ponadto, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp można wezwać wykonawców
o uzupełnienie tylko dokumentów wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),
a rozporządzenie to nie obejmuje kosztorysu ofertowego.

Konkludując należy stwierdzić, że brak wyceny tak znaczącej ilości pozycji w kosztorysie Wykonawcy skutkuje niezgodnością  oferty z SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp), a nadto uznaniem, że oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp), skoro w cenie nie ujęto cen 47 pozycji kosztorysowych. W konsekwencji Zamawiający, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
i pkt 6 Pzp jest zobowiązany odrzucić ofertę Wykonawcy, jako nieodpowiadającą treści specyfikacji oraz zawierająca błędy w obliczeniu ceny.

2.      Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak, ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny

Zamawiający, działając zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dalej jako Pzp, zwrócił się do wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium w ww. postępowaniu o okres 30 dni tj. do 30 maja 2016r.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie poinformował Zamawiającego, że nie wyraża zgody bądź, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, jak również nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Brak oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niezłożenie potwierdzenia przedłużenia terminu ważności wadium, lub niewniesienie nowego wadium należy uznać za niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Skoro wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą (nie potwierdził przedłużenia terminu ważności wadium), jak również nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą to zaistniały przesłanki do wykluczenia wykonawcy, wskazane w cytowanym przepisie.

W konsekwencji zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uznaje za odrzuconą.

Przepis art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.      Teodor Świątecki, ul. Wilczycka 14, Wrocław, z/s 55-093 Kiełczów

Zamawiający, działając zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dalej jako Pzp, zwrócił się do wykonawcy
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium w ww. postępowaniu o okres 30 dni tj. do 30 maja 2016r.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie poinformował Zamawiającego, że nie wyraża zgody bądź, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, jak również nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Brak oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niezłożenie potwierdzenia przedłużenia terminu ważności wadium, lub niewniesienie nowego wadium należy uznać za niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Skoro wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą (nie potwierdził przedłużenia terminu ważności wadium), jak również nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą to zaistniały przesłanki do wykluczenia wykonawcy, wskazane w cytowanym przepisie.

W konsekwencji zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uznaje za odrzuconą.

Przepis art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.      ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor, ul. Ogrodowa 2/1, 62-073 Ruchocice

Zamawiający, działając zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dalej jako Pzp, zwrócił się do wykonawcy
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium w ww. postępowaniu o okres 30 dni tj. do 30 maja 2016r.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie poinformował Zamawiającego, że nie wyraża zgody bądź, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, jak również nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Brak oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niezłożenie potwierdzenia przedłużenia terminu ważności wadium, lub niewniesienie nowego wadium należy uznać za niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Skoro wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą (nie potwierdził przedłużenia terminu ważności wadium), jak również nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą to zaistniały przesłanki do wykluczenia wykonawcy, wskazane w cytowanym przepisie.

W konsekwencji zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uznaje za odrzuconą.

Przepis art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.      Instal-Głogów Sp. z o.o.  ul. Wierzbowa 5, 67-200 Głogów

Zamawiający, działając zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dalej jako Pzp, zwrócił się do wykonawcy
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium w ww. postępowaniu o okres 30 dni tj. do 30 maja 2016r.

Wykonawca w wyznaczonym terminie poinformował Zamawiającego, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3 ustawy Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Skoro wykonawca oświadczył, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą to zaistniały przesłanki do wykluczenia wykonawcy, wskazane w cytowanym powyżej przepisie.

W konsekwencji zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uznaje za odrzuconą.

Przepis art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.      Konsorcjum Firm: VIPRO Sp. z o.o.  ul. Energetyków 1,  64-100 Leszno /Lider Konsorcjum/ Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta plus” Sp. z o.o. ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno

Zamawiający, działając zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dalej jako Pzp, zwrócił się do wykonawcy
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium w ww. postępowaniu o okres 30 dni tj. do 30 maja 2016r.

Wykonawca w wyznaczonym terminie poinformował Zamawiającego, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3 ustawy Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Skoro wykonawca oświadczył, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą to zaistniały przesłanki do wykluczenia wykonawcy, wskazane w cytowanym powyżej przepisie.

W konsekwencji zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uznaje za odrzuconą.

Przepis art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.      Konsorcjum Firm: LU-MAX Łukasz Masłowski, ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno /Lider Konsorcjum/ Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dalej jako Pzp, zwrócił się do wykonawcy
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium w ww. postępowaniu o okres 30 dni tj. do 30 maja 2016r.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie poinformował Zamawiającego, że nie wyraża zgody bądź, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, jak również nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Brak oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niezłożenie potwierdzenia przedłużenia terminu ważności wadium, lub niewniesienie nowego wadium należy uznać za niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Skoro wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą (nie potwierdził przedłużenia terminu ważności wadium), jak również nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą to zaistniały przesłanki do wykluczenia wykonawcy, wskazane w cytowanym przepisie.

W konsekwencji zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uznaje za odrzuconą.

Przepis art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.      Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Matuszczak Sp. z o.o.
os. Kasztelańskie 10A/4, Skr. Poczt. 26, 66-300 Międzyrzecz,

Zamawiający, działając zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dalej jako Pzp, zwrócił się do wykonawcy
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium w ww. postępowaniu o okres 30 dni tj. do 30 maja 2016r.

Wykonawca w wyznaczonym terminie poinformował Zamawiającego, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3 ustawy Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Skoro wykonawca oświadczył, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą to zaistniały przesłanki do wykluczenia wykonawcy, wskazane w cytowanym powyżej przepisie.

W konsekwencji zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uznaje za odrzuconą.

Przepis art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.      SANITEX Sp. z o.o. ul. Niemcewicza 5, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dalej jako Pzp, zwrócił się do wykonawcy
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium w ww. postępowaniu o okres 30 dni tj. do 30 maja 2016r.

Wykonawca w wyznaczonym terminie poinformował Zamawiającego, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3 ustawy Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Skoro wykonawca oświadczył, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą to zaistniały przesłanki do wykluczenia wykonawcy, wskazane w cytowanym powyżej przepisie.

W konsekwencji zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uznaje za odrzuconą.

Przepis art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10.  ATA-TECHNIK Sp. Z o.o. S.K.A., Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń

Zamawiający, działając zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dalej jako Pzp, zwrócił się do wykonawcy
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium w ww. postępowaniu o okres 30 dni tj. do 30 maja 2016r.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie poinformował Zamawiającego, że nie wyraża zgody bądź, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, jak również nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Brak oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niezłożenie potwierdzenia przedłużenia terminu ważności wadium, lub niewniesienie nowego wadium należy uznać za niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Skoro wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą (nie potwierdził przedłużenia terminu ważności wadium), jak również nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą to zaistniały przesłanki do wykluczenia wykonawcy, wskazane w cytowanym przepisie.

W konsekwencji zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uznaje za odrzuconą.

Przepis art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11.  WUPRINŻ S.A.  ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań

Zamawiający, działając zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dalej jako Pzp, zwrócił się do wykonawcy
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium w ww. postępowaniu o okres 30 dni tj. do 30 maja 2016r.

Wykonawca w wyznaczonym terminie poinformował Zamawiającego, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3 ustawy Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Skoro wykonawca oświadczył, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą to zaistniały przesłanki do wykluczenia wykonawcy, wskazane w cytowanym powyżej przepisie.

W konsekwencji zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uznaje za odrzuconą.

Przepis art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12.  Budo-Instal” Sp. z o.o.  ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno

Zamawiający, działając zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dalej jako Pzp, zwrócił się do wykonawcy
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium w ww. postępowaniu o okres 30 dni tj. do 30 maja 2016r.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie poinformował Zamawiającego, że nie wyraża zgody bądź, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, jak również nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Brak oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niezłożenie potwierdzenia przedłużenia terminu ważności wadium, lub niewniesienie nowego wadium należy uznać za niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Skoro wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą (nie potwierdził przedłużenia terminu ważności wadium), jak również nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą to zaistniały przesłanki do wykluczenia wykonawcy, wskazane w cytowanym przepisie.

W konsekwencji zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uznaje za odrzuconą.

Przepis art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IV. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

1.      Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak, ul. Sienkiewicza 1,
88-220 Osięciny – uzasadnienie faktyczne i prawne w pkt III,

2.      WODROL Teodor Świątecki, ul. Wilczycka 14, Wrocław, z/s 55-093 Kiełczów
 – uzasadnienie faktyczne i prawne w pkt III,

3.      ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor, ul. Ogrodowa 2/1, 62-073 Ruchocice
 – uzasadnienie faktyczne i prawne w pkt III,

4.      Instal-Głogów Sp. z o.o.  ul. Wierzbowa 5, 67-200 Głogów – uzasadnienie faktyczne
 i prawne w pkt III,

5.      Konsorcjum Firm: VIPRO Sp. z o.o.  ul. Energetyków 1,  64-100 Leszno
/Lider Konsorcjum/ Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta plus” Sp. z o.o. ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno / partner konsorcjum/ – uzasadnienie faktyczne i prawne w pkt III,

6.      Konsorcjum Firm: LU-MAX Łukasz Masłowski, ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno /Lider Konsorcjum/ Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o., ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno /partner konsorcjum/ – uzasadnienie faktyczne i prawne w pkt III,

7.      Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Matuszczak Sp. z o.o. os. Kasztelańskie 10A/4, Skr. Poczt. 26, 66-300 Międzyrzecz – uzasadnienie faktyczne i prawne w pkt III,

8.      SANITEX Sp. z o.o. ul. Niemcewicza 5, 66-400 Gorzów Wlkp. – uzasadnienie faktyczne i prawne w pkt III,

9.      ATA-TECHNIK Sp. Z o.o. S.K.A., Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń – uzasadnienie faktyczne i prawne w pkt III,

10.  WUPRINŻ S.A.  ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań – uzasadnienie faktyczne
 i prawne w pkt III,

11.  Budo-Instal” Sp. z o.o.  ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno – uzasadnienie faktyczne
 i prawne w pkt III,

 

V. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, dnia 06 maja 2016r.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego