Ochrona środowiska

Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzeń wodnych – studni głębinowych nr 1, 2, 3 na terenie nowoprojektowanego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Święciechowa gm. Święciechowa planowanego na działce/działkach nr ew.1289 i 5185/4 obr. Święciechowa". Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 234