Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Rozstrzygnięcie naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa w 2021 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarządu Zalewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 13
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa na 2021 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 21
Tryb pozakonkursowy na małe granty dla ogrganizacji pozarządowych z terenu Gminy Święciechowa Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 24
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 26
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa określającej wykaz kąpielisk oraz okres trwania sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2021 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 46
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 45
Konsultacje społeczne Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 59
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 87
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 114
Treść wniosku o udzielenie Informacji Publicznej Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 123
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 132
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 164
OBWIESZCZENIE o miejscu przechowywania Książki Ewidencji Polowań dla obwodu łowieckiego nr 440 Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 180
Obwieszczenie - Książka Ewidencji Polowań - obwód łowiecki 433 Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 182
Obwieszczenie - Książka Ewidencji Polowań Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 153
SPIS ROLNY - Nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 207
Obwieszczenie Wójta Gminy Święciechowa Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 231
KOMUNIKAT z dnia 31 marca 2020 r. WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA INFORMUJE o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Święciechowa Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 223
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2020 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 240
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa określającej wykaz kąpielisk oraz okres trwania sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2020 roku Udostępniony przez: Weronika Bartkowiak Odsłon: 206
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 264
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 287
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 296
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na kandydatów do komisji konkursowej, opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2020 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 280
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2020 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 296
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 304
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 333
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 339
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Święciechowa Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 328
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 337
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 339
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 352
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 359
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 373
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 387
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 381
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 377
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 428
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 375
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 447
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 431
Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Święciechowa Uchwały Nr V/43/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 387
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 361
Procedura likwidacji przejazdu kolejowo - drogowego nr 14 Łódź Kaliska — Tuplice ( obręb Strzyżewice) Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 380
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lasocice, gmina Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 466
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 453
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 462
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 464
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 476