Działając na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 23) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża ŚWIĘCIECHOWA II na działce nr 1226/74 (obręb Święciechowa), gmina Święciechowa, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie", tut. urząd informuje, że w związku z prowadzoną analizą, zebranego w trakcie postępowania materiału, sprawa związana z wydaniem postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zostanie załatwiona w późniejszym terminie tj. do 25.08.2016 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o treści niniejszego zawiadomienia strony postępowania zostały zawiadomione w drodze informacji zamieszczonej w BIP Święciechowa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeniowych w urzędzie i na terenie sołectwa Święciechowa.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego