Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko sprzątaczka.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu lutym 2017 r. nie przekracza 6 %  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      minimum wykształcenie zawodowe,

c)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

d)      niekaralność za przestępstwa umyślne,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)        stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczka,

g)      dokładność,

h)      umiejętność organizowania pracy własnej,

i)        dyspozycyjność.

 

2.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      sprzątanie wszystkich pomieszczeń GOPS,

b)      utrzymanie czystości posesji w obrębie budynku GOPS,

c)      wykonywanie innych poleceń  wynikających z organizacji pracy.

 

3.      Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      curriculum vitae,

c)      kserokopie świadectw pracy,

d)      kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)        oryginał kwestionariusza osobowego,

g)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

h)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)        oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

j)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

k)      ewentualne referencje.

 

4.      Warunki pracy na stanowisku:

a)      miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie, ul. Strzelecka 6, 64-115 Święciechowa,

b)      praca wykonywana w godzinach popołudniowych,

c)      wymiar czasu zatrudnienia: 1/3 etatu.

 

5.      Termin i miejsce składania ofert.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie, przy ul. Strzeleckiej 6: z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sprzątaczka w GOPS Święciechowie”, w terminie do dnia 28.03.2017 do godziny 15:00 osobiście lub pocztą (decyduje data doręczenia dokumentów).

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), ustawą z dnia 22.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016,  poz.902)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

TytułTypRozmiarDodany przez
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnychdoc64.00 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiemdoc63.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Zgoda na przetwarzanie danychdoc11.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Oświadczenie o stanie zdrowiadoc14.00 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Kwestionariusz osobowydoc33.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 marzec 2017 14:22 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 marzec 2017 14:23 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego