Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie ogłasza nabór na stanowisko pracy: nauczyciel wspomagający w wymiarze 1 etatu na rok szkolny 2019/2020.

Wymagania kwalifikacyjne:

zgodnie z art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ) , zwana dalej „kartą” ; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. z 2017r. poz. 1575 ); zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz.1578)

Wymagania formalne :

 • posiadanie wymaganych kwalifikacji na stanowisko nauczyciela wspomagającego w przedszkolu (pedagogika specjalna) ;

   

 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela;

   

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;

   

 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;

   

 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

   

Umiejętności i kwalifikacje dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi,

   

 • posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

   

 • studia podyplomowe;

   

 • obsługa komputera i umiejętność posługiwania się Internetem;

   

 • kreatywność i zaangażowanie;

   

 • umiejętność pracy w zespole;

   

 • efektywna organizacja pracy;

   

 • otwartość i gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;

   

 • wysoka kultura osobista;

   

 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

   

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;

   

 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

   

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

   

 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

   

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;

   

 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;

   

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;

   

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)..

   

Forma, miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: nauczyciel wspomagający” w terminie od 19.08.2019 r. do 23.08.2019 r. do godz.15.00 .
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie 26.08.2019 r. do godz.15.00.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 08 sierpień 2019 07:35 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 sierpień 2019 07:38 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 sierpień 2019 07:39 Administrator Strony

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego