Wymagania niezbędne zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. nr 223 poz. 1458 ze zm.)oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zm.):


- obywatelstwo polskie,
- minimum wykształcenie zawodowe
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność(kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczka

Wymagane dokumenty:
- CV, list motywacyjny,
- kserokopia dokumentu tożsamości, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- kopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej.
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku sprzątaczka
- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje- kursy/ szkolenia/, referencje,

Do zakresu obowiązków należy przede wszystkim:
-sprzątanie pomieszczeń szkoły
-sprzątanie okresowe (ferie zimowe, przerwa wakacyjna, po remontach)
-przygotowanie herbaty dla uczniów
-wydawanie obiadów
-pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych
-wykonywanie innych poleceń wynikających z organizacji szkoły
,
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczka pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście do dnia 10.07.2016r. do godz. 12.00 w kancelarii Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lasocicach , ul. Szkolna 13 64-100 Lasocice
2. Złożonych dokumentów Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lasocicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
3. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
4. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Świeciechowa oraz na tablicach ogłoszeń w Zespole Szkół w Lasocicach i Urzędu Gminy Święciechowa.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego