I.            Wymagania niezbędne zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. nr 223 poz. 1458 ze zm.)oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zm.):

·        obywatelstwo polskie;

·        minimum wykształcenie zawodowe;

·        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

·        niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);

·        nieposzlakowana opinia;

·        stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

 

     II.            Wymagane dokumenty:

·        CV, list motywacyjny;

·        kserokopia dokumentu tożsamości, potwierdzona za zgodność z oryginałem;

·        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

·        kopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

·        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku;

·        kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje- kursy, szkolenia;

·        referencje.

 

  III.            Do zakresu obowiązków należy:

·         w godzinach określonych przez dyrektora szkoły kierowanie ruchem drogowym na przejściu dla pieszych (skrzyżowanie ulic Wolności i Śmigielskiej) w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły;

·         wykonywanie innych poleceń wynikających z organizacji pracy szkoły.
 

  IV.            Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - Nabór na stanowisko  - kierujący ruchem drogowym „ Stopka” do dnia 26.08.2016r. do godz. 12.00 w sekretariacie  Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im Marii Skłodowskiej – Curie w Święciechowie ,  ul. Szkolna 15 , 64 – 115 Święciechowa.
Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Święciechowa.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego