Wójt Gminy Święciechowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego określonych w uchwale Nr XXXVI/281/2017  Rady Gminy Święciechowa z dnia   21 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2018 rok (Dz.U.2016 r.,poz.1817 ze zmianami).

 Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem ust.4 tej ustawy, działające na terenie gminy Święciechowa.

 

 

I. Rodzaj zadania, na realizację którego można składać oferty:

 

1. Wspieranie i  upowszechnianie kultury fizycznej sportu oraz turystyki i krajoznawstwa  w szczególności poprzez:

1) wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu;

2) wspieranie społecznych i lokalnych zawodów sportowych, imprez sportowych  i rekreacyjnych;

3) wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego;

4) wspieranie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnych i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych;

5) wspieranie turystyki.

2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w szczególności poprzez:

1) zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;

2) inicjowanie działań wspierających osoby starsze, samotne, rodziców wychowujących dzieci;

3) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

4) organizowanie spotkań i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym;

3. Promocja i organizacja wolontariatu w szczególności poprzez:

1) popularyzację wolontariatu wśród dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców Gminy;

2) promocję idei wolontariatu międzypokoleniowego.

4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działania zwiększające integrację mieszkańców.

5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym organizowanie wydarzeń kulturalnych na rzecz mieszkańców gminy.

6. Porządek i bezpieczeństwo publiczne.

7. Wypoczynek dzieci  i młodzieży.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2018 roku wynosi 123.000,00 PLN

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

1. Dotowane z budżetu gminy będą zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Święciechowa.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej  oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2016 roku  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 ). Ofertę należy złożyć w terminie i w sposób czytelny zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji gwarantujący wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Należy wykazać posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

 

1. Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert upływa z dniem 18 grudnia 2017 roku.

2. Dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż ujęte w niniejszym ogłoszeniu w tym na: prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.swieciechowa.pl – ogłoszenia   i komunikaty ),na stronie internetowej Gminy Święciechowa (www.swieciechowa.pl –aktualności oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Święciechowie.

4. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.

 

V. Termin składania ofert.

 

1. Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2017 roku, w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie  ul. Ułańska 4.

2. Oferty  mogą  składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, we wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni.

2. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Święciechowa.

3. Ocenie podlegają następujące kryteria:

-merytoryczna wartość złożonej oferty, jej zbieżność z potrzebami i zadaniami gminy,

-wymierna korzyść dla mieszkańców Gminy,

-dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem, w szczególności rzetelność i terminowość realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji,

-możliwość realizacji zadania przez oferenta (kwalifikacja kadry),

-przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania,

-wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację tego zadania,

-wysokość wkładu własnego

 

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach  publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

W roku 2017  przekazano 127.000,00 PLN na  dotacje organizacjom pozarządowym,  na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego, natomiast w 2016 roku 110.000,00  PLN.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Danuta Rolla w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14A , pok. nr 3, telefon 65 5333524.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 27 listopad 2017 14:56 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 listopad 2017 14:57 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego