Wójt Gminy Święciechowa  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których  mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 , poz. 1817 ze zmianami), do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji  zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa   w 2018 roku.

 

1.Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 27 listopada do 18 grudnia 2017 roku.

2.Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Wypełnione formularze należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa  w 2018 roku” :

1)      bezpośrednio do Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa w godzinach pracy urzędu,

2)      za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres : Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa.

 

Uwagi dotyczące prac  komisji:

 

1)W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie.

2)W przypadku braku zgłoszenia kandydatów oceniających oferty, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust.2da Ustawy, działa bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

3) Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu.

4)Wyboru jednego członka do pracy komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Święciechowa.

5)Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział  w komisji jej członkom nie  będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

6)Posiedzenie komisji odbywać się będzie w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14A, 64-115 Święciechowa, sala sesyjna I piętro) , w godzinach pracy urzędu.

7)Członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania ofert zobowiązani są zapoznać się z:

-Uchwałą Rady Gminy Święciechowa w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

-Zarządzeniem Wójta Gminy Święciechowa w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej, ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, ofertami złożonymi na konkurs  wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

 

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Formularz zgłoszeniowydoc50.00 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 listopad 2017 15:00 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 listopad 2017 15:00 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego