Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na kandydatów do  komisji konkursowej ,opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranierealizacji  zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego   w Gminie Święciechowa w 2019 roku    

Wójt Gminy Święciechowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których  mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 , poz. 450 ze zmianami), do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na  wspieranie realizacji  zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa   w 2019 roku.  

1.Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 17 stycznia do 22 stycznia  2019 roku.

2.Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Wypełnione formularze należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa  w 2019 roku” :

  • bezpośrednio do Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa w godzinach pracy urzędu,
  • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres : Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa.
  •  

Uwagi dotyczące prac  komisji:  

1)W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie.

2)W przypadku braku zgłoszenia kandydatów oceniających oferty, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust.2da Ustawy, działa bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

3) Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu.

4) Wyboru jednego członka do pracy komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Święciechowa.

5) Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział  w komisji jej członkom nie  będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

6) Posiedzenia komisji odbywać się będą w siedzibie Urzędu Gminy  w Święciechowie  ul. Rynek 14A, 64-115 Święciechowa, sala sesyjna I piętro) , w godzinach pracy urzędu.

7) Członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania ofert zobowiązani są zapoznać się z:

- Uchwałą Rady Gminy Święciechowa w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”;

- Zarządzeniem  Wójta Gminy Święciechowa w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej, ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, ofertami złożonymi na konkurs  wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

TytułTypRozmiarDodany przez
Formularz zgłoszeniowy doc47.50 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 17 styczeń 2019 16:12 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego