W związku z pismem z dnia 20.05.2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych, Budynków, Budowli, Inwestycji i Ochrony Środowiska, Wójt Gminy Święciechowa przekazuje informację zawartą w ww. piśmie:

„Informujemy, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015 r., (Dz. U. 2015r. poz. 1744 z późniejszymi zmianami), przejazdy kolejowo — drogowe znajdujące się w ciągu dróg wewnętrznych (nieposiadających statusu drogi publicznej), mogą funkcjonować wyłącznie jako przejazdy użytku prywatnego kat. „F", na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. W związku z powyższym informujemy, że PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. rozpocznie procedurę likwidacji przejazdu kolejowo — drogowego w km 240,447 linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska — Tuplice (dz. nr 237, obręb Strzyżewice) jeżeli w ciągu 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji nie zgłosi się osoba lub podmiot zainteresowany zawarciem umowy na użytkowanie przejazdu kolejowo —drogowego w kat. „F".  

Informacje w zakresie użytkowania przejazdu w kat. „F" można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wlkp. bądź pod numerem telefonu: (62) 724 36 35."

TytułTypRozmiarDodany przez
Mapa jpg708.83 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 czerwiec 2019 08:46 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego