Wójt Gminy Święciechowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XIV/117/2019  Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 listopada  2019 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2020 rok  (Dz. U. z 2019, poz.688 ze zmianami)  

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem ust.4 tej ustawy, działające na terenie gminy Święciechowa.      

I. Rodzaj zadania, na realizację którego można składać oferty:  

1. Wspieranie i  upowszechnianie kultury fizycznej sportu oraz turystyki i krajoznawstwa  w szczególności poprzez:

1) wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu;

2) wspieranie społecznych i lokalnych zawodów sportowych, imprez sportowych  i rekreacyjnych;

3) wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego;

4) wspieranie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnych i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych;

5) wspieranie turystyki.

2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w szczególności poprzez:

1) zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;

2) inicjowanie działań wspierających osoby starsze, samotne, rodziców wychowujących dzieci;

3) działanie na rzecz osób paliatywnie chorych, przewlekle chorych, niesamodzielnych wymagających codziennej opieki i wsparcia oraz ich rodzin i opiekunów,

4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

5) organizowanie spotkań i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym;

3. Promocja i organizacja wolontariatu, w szczególności poprzez:

1) popularyzację wolontariatu wśród dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców Gminy;

2) promocję idei wolontariatu międzypokoleniowego;

4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działania zwiększające integrację mieszkańców.

5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym organizowanie wydarzeń kulturalnych na rzecz mieszkańców gminy.

6. Porządek i bezpieczeństwo publiczne.

7. Wypoczynek dzieci  i młodzieży.

8. Przeciwdziałanie uzależnieniom ( w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii), a w szczególności:

1) działania profilaktyczno – terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkomanii z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.    

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.  

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2020 roku wynosi 120.000,00 złotych.  

III. Zasady przyznawania dotacji.  

1. Dotowane z budżetu gminy będą zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Święciechowa.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej  oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Oferta  musi spełniać wszystkie wymogi formalne  ustalone w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz należy ją złożyć w terminie i w sposób czytelny zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji gwarantujący wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Należy wykazać posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.  

1. Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku.

2. Dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż ujęte w niniejszym ogłoszeniu w tym na: prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.swieciechowa.pl – ogłoszenia i komunikaty ),na stronie internetowej Gminy Święciechowa (www.swieciechowa.pl –aktualności ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Święciechowie.

4. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.      

V. Termin składania ofert.  

1. Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku, w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4.

2. Oferty  mogą  składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, we wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.  

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.  

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni.

2. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Święciechowa.

3. Ocenie podlegają następujące kryteria:

-merytoryczna wartość złożonej oferty, jej zbieżność z potrzebami i zadaniami gminy,

-wymierna korzyść dla mieszkańców Gminy,

-dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem, w szczególności rzetelność i terminowość realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji,

-możliwość realizacji zadania przez oferenta (kwalifikacja kadry),

-przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania,

-wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację tego zadania,

-wysokość wkładu własnego.  

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach  publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W roku 2019  przekazano 139.975 złotych na  dotacje organizacjom pozarządowym, na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego, natomiast w 2018 roku 128.876 złotych .  

VIII. Postanowienia końcowe.  

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Inspektor ds. obronności i działalności gospodarczej -Weronika Bartkowiak  w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14A , pok. nr 3, telefon 065 5333524.    

TytułTypRozmiarDodany przez
Ofertadocx51.74 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 03 styczeń 2020 12:28 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego