Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) Urząd Gminy  w Święciechowie może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków Urzędu Gminy w Święciechowie takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

wnioskowana dotacja od Urzędu Gminy w Święciechowie w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,

termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),

o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,

termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),

ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,

projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny.

projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art.3 ust.3 w trybie art.19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

O przyznawaniu środków w ramach małych grantów decyduje Wójt Gminy Święciechowa, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku         (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz musi zawierać załączniki wymienione w formularzu ofertowym, tj.:kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego(albo wydruk tej informacji, którą bezpłatnie można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, innego rejestru lub ewidencji,

w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu           oferenta (-ów).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do biura Urzędu Gminy w Święciechowie  oferta na okres 7 dni jest upubliczniona, tj. zamieszczana na: tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy w Święciechowie,  Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.swieciechowa.pl), na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego (www.swieciechowa.pl).

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Święciechowa,  na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 15 000 złotych.

 W przypadku otrzymania dotacji organizacja, przed przygotowaniem umowy przez  Urząd Gminy w Święciechowie , zobowiązana jest dostarczyć wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT.

 Zgodnie z podpisaną umową organizacja zamieszcza znak promocyjny z napisem "Projekt finansuje/współfinansuje" w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę.

 

Wniosek do pobrani: Oferta.doc

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego