Petycje - podstawowe informacje

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

1)      zmiany przepisów prawa,

2)      podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,

3)      życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

      Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Święciechowa.

O tym czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

W przypadku braku właściwości, petycja przesyłana jest do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

Podmiot w imieniu, którego składana jest petycja wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji .

 

Petycję może wnieść osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupę tych podmiotów w interesie publicznym, własnym oraz podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Petycja powinna zawierać:

1)      oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko),

2)      wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,

3)      wskazanie adresata petycji,

4)      wskazanie przedmiotu petycji,

5)      podpis podmiotu wnoszącego petycję lub przez osobę reprezentującą podmiot,

6)      zgoda na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję  (nie obowiązkowa).

 

             Termin załatwienia petycji: bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu  3 miesięcy