FS.271.9.2022                                                                        

Święciechowa, dnia 17 sierpnia 2022 r.

 

 

INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

___________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. „Roboty budowlane w Szkołach Podstawowych w Gminie Święciechowa w ramach projektu – Dostępna Szkoła”

 

                     Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając w oparciu o art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami) informuje,  że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 1 w związku z art. 266 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, że do postępowania nie wpłynęła żadna oferta.

Przepis art. 255 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Zamawiający dnia 2 sierpnia 2022 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Roboty budowlane w Szkołach Podstawowych w Gminie Święciechowa w ramach projektu – Dostępna Szkoła”. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  tj. 17.08.2022 r. do godz. 10:00, nie wpłynęła żadna oferta.

                                                                                                 Zatwierdzam

Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr inż. Marek Lorych

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnieniepdf65.37 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 17 sierpień 2022 13:29 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 17 sierpień 2022 13:30 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego