GN.271.5.2022                                                        

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 266 w związku z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  na zadanie pn.:

                                                         „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa”

-  otwarcie ofert dnia 6 września 2022r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

„Elektroinstal”

Paweł Smużniak

ul. Akacjowa 7

67 – 400 Wschowa

cena brutto oferty: 631 058,09 zł

okres gwarancji i rękojmi: 73 miesiące

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 34,76 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 94,76 pkt.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1) Firma Handlowo Usługowa

Marek Grzegorzewski

Tworzanice 15

64 – 130 Rydzyna

cena brutto oferty: 752 760,66 zł

okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 50,30 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 90,30 pkt

2) PHU IPE Grzegorz Pilarczyk

Roszkówko 25

63 23 Witaszyce

cena brutto oferty: 779 108,36 zł

okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 48,60 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 88,60 pkt

3) Voltaż Sp. z o. o. – oferta odrzucona

ul. Narutowicza 73

64-100 Leszno

3. Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez Elektroinstal”, Paweł Smużniak, ul. Akacjowa 7, 67 – 400 Wschowa, która spełnia wymagania jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 pkt 1 ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

4. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Pzp:                                                                                  

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Święciechowa, dnia 28 października 2022 r.                                  

                                          Zatwierdzam 

                                                                                                                                Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                                                 /-/ mgr inż. Marek Lorych

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 28 październik 2022 14:16 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 październik 2022 14:18 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 październik 2022 14:21 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 październik 2022 14:22 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 październik 2022 14:22 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 październik 2022 14:22 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 październik 2022 14:23 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego