Wyniki postępowań

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w  wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie oraz budowa wolnostojącej, kontenerowej kotłowni gazowej

 

-  otwarcie ofert odbyło się  24 marca 2017 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

 

Mirosław Miałkowski - ZAKŁAD USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH

MIROSŁAW MIAŁKOWSKI

Kłoda 59 c

64 – 130 Rydzyna

 

cena: 2.271.795,78 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 80 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru.

Złożona przez ww. firmę oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1) CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Grunwaldzka 475

62 – 064 Plewiska

cena: 2.931.764,90 zł (brutto), okres gwarancji jakości: 80 miesięcy, oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 46,49 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 86,49 pkt

2) KONSORCJUM TOMPOL:

1. TOMPOL S.C. TOMASZ KOZŁOWSKI, TOMASZ KURPISZ, Strzyżewice, ul. Modelarska 13, 64 – 100 Leszno

2. TOMBUD TOMASZ KOZŁOWSKI, ul. Ludowa 2a, 64 – 100 Leszno

3. FIRMA TOMBUD TOMASZ KURPISZ, Strzyżewice, ul. Modelarska 13, 64 – 100 Leszno

cena: 2.575.761,15 (brutto), okres gwarancji jakości: 80 miesięcy, oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 52,92 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres realizacji zamówienia: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 92,92 pkt

3. Odrzucono ofertynie dotyczy.

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

5. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy:                                                                                    

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

                                                                                  

Święciechowa, 14 kwietnia 2017 r.                                                    Zatwierdzam

 

                                                                                                Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                /-/ mgr inż. Marek Lorych