O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem dawnego przedszkola i budynkami gospodarczymi .

 Działka nr 269/1 położona w Strzyżewicach przy ul. Lotniczej 2 zabudowana jest budynkiem dawnego przedszkola  o pow. użytkowej 446,77m2(bez poddasza) i budynkami gospodarczymi .Budynek trzykondygnacyjny – dwie kondygnacje i  poddasze,  niepodpiwniczony. Teren działki plaski, ogrodzony, kształt zbliżony do regularnego. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 12. Na działce znajduje się napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem.
Na działce posadowione są urządzenia małej architektury i plenerowa siłownia fitnes oraz plac do gry w koszykówkę, które nie są  przedmiotem sprzedaży.Działka posiada uzbrojenie w sieci: energetyczną, telekomunikacyjną, wodociągową, kanalizacyjną, bezodpływowy zbiornik na ścieki. Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa przyjętym  Uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr XXI/191/2020  z dnia 23.07.2020 r. działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 2U- zabudowa usługowa.

 Działka nr 269/1 o pow.  0,2898 ha ,                    księga wieczysta PO1L/00029920/4

cena wywoławcza netto-  671.405,00zł.               Wadium 80.000,00,-zł.

Nieruchomość  w dziale III  i IV nie posiada wpisów.

 Przetarg odbędzie się dnia 18  lutego 2022r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w pieniądzu w terminie do dnia  16 lutego  2022r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zbycie nieruchomości  korzysta ze zwolnienia od podatku  VAT  na podstawie art.43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r., poz. 106 ze zmianami). Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis
z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa
w przetargu.  Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4, tel. 65 5333522. Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 19 styczeń 2022 14:25 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 19 styczeń 2022 14:27 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 08:31 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego