O G Ł O S Z E N I E

 

 Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Niechłodzie .

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Niechłodzie nr 24 ( budynek sali wiejskiej)  na działce nr 138/2. Powierzchnia lokalu wynosi 47,80,m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku i składa się z pomieszczenia głównego i zaplecza socjalnego oraz toalet. Posiada instalacje  energetyczną i wodno- kanalizacyjną. Działka, na której usytuowany jest lokal użytkowy przeznaczona jest na tereny zabudowy usługowej. Lokal przeznaczony jest  do najmu  z przeznaczeniem  na prowadzenie działalności gospodarczej.  Umowa najmu na ww. lokal zawarta będzie na czas nieograniczony.

Cena wywoławcza czynszu płatnego miesięcznie za 1 m2 pow. użytkowej wynosi. 4,65zł plus podatek  VAT  23%.   Stawka za ogrzewanie 4,10zł za 1m2 powierzchni użytkowej plus podatek VAT 23% miesięcznie. Pozostałe koszty związane z użytkowaniem lokalu przez czas trwania umowy ponosić będzie najemca.Termin zagospodarowania : 2 miesiące od daty podpisania umowy najmu

 Przetarg odbędzie się dnia 22 września 2022r. o godz. 10,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 200,00 zł. w terminie do dnia 19 września 2022r. w  na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002.

 Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet czynszu . Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba , która wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

 W dniu zawarcia umowy najmu , najemca będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji
(w wysokości 2 miesięcznego czynszu) zabezpieczającej pokrycie należności przysługujących wynajmującemu z tytułu najmu lokalu użytkowego w dniu opróżnienia lokalu.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Święciechowa pokój nr 4 ,tel. 65 5333522.

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 sierpień 2022 12:38 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 sierpień 2022 12:39 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego