O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w obrębie wsi Długie Nowe.


Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o łącznej pow.79,20 m2 usytuowany w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej, położony w obrębie wsi Długie Nowe nr 47 na działce nr 129 . Lokal posiada niezbędne instalacje w tym : energetyczną , wodno- kanalizacyjną, telefoniczną. Działka na której usytuowany jest lokal użytkowy znajduje się na terenach zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Lokal przeznaczony jest do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – sklep. Umowa najmu na ww. lokal zawarta będzie na czas nieograniczony.

Cena wywoławcza czynszu płatnego miesięcznie za 1 m2 pow. użytkowej wynosi. 3,60zł plus podatek VAT 23%.
Pozostałe koszty związane z użytkowaniem lokalu przez czas trwania umowy ponosić będzie najemca. Termin zagospodarowania lokalu do 1 czerwca 2016r.
Przetarg odbędzie się dnia 14 marca 2016r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek14a.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 200,00 zł. w terminie do 11 marca 2016r. w na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu . Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba , która wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
W dniu zawarcia umowy najmu , najemca będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji
(w wysokości 2 miesięcznego czynszu) zabezpieczającej pokrycie należności przysługujących wynajmującemu z tytułu najmu lokalu użytkowego w dniu opróżnienia lokalu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4 ,
tel. 65 5333522.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego