Tereny niezabudowane

                                                                                      

                                                                                                       O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż niezabudowanych działek  gruntowych, położonych w obrębie wsi Trzebiny.

 

                                                                                           O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek  gruntowych położonych w obrębie wsi Przybyszewo.

1.Aneta Jurczyńska

2.Piotr Kasperski

Nieruchomość rolna położona w obrębie Lasocice oznaczona ewidencyjnie nr 486 o pow. 0,5800 ha w sklad której wchodzi:

- rola kl. IIIa -0,3300 ha,

- rola kl. IIIb- 0,2500 ha

Przetarg odbędzie się. o godz . 10:30

 

 

                                                                          O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg  ograniczony do mieszkańców gminy Święciechowa, na nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

O G Ł O S Z E N IE

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntowych, położonych w obrębie wsi Henrykowo.

                                                                          O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza trzeci   ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż niezabudowanych działek  gruntowych, położonych w obrębie wsi Trzebiny.

 

                                                                                 O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż niezabudowanych działek  gruntowych, położonych w obrębie wsi Henrykowo.

 

                                                                                 O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza drugi   ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż niezabudowanych działek  gruntowych, położonych w obrębie wsi Trzebiny.

}

                                                                            O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  trzeci ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż niezabudowanej działki  gruntowej położonej w obrębie wsi Henrykowo.

                                                                                            O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż niezabudowanych działek  gruntowych, położonych w obrębie wsi Trzebiny. 

                                                                                O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  drugi ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż niezabudowanej działki        gruntowej położonej w obrębie wsi Henrykowo.

 

                                                                                            

 

                                                                                          O G Ł O S Z E N I E

 

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż niezabudowanych działek  gruntowych, położonych w obrębie wsi Henrykowo.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg ograniczony do mieszkańców gminy na wydzierżawienie nieruchomości rolnych.

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustne przetargi ograniczone do mieszkańców gminy na

wydzierżawienie nieruchomości rolnych.

 

 

 

                                                                          O G Ł O S Z E N I E

       Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie wsi Święciechowa.

 

                                                               O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza   ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,               niezabudowanej położonej w obrębie  wsi Święciechowa.

 

                                                               O G Ł O S Z E N I E

 

 

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza   ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,               niezabudowanej położonej w obrębie  wsi Święciechowa.

 

 

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza drugi  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie wsi Gołanice.

 

                                                                   O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustne przetargi ograniczone do mieszkańców gminy Święciechowa  na nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę.

N

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustne przetargi ograniczone na

wydzierżawienie nieruchomości rolnych. 

                                                                   O G Ł O S Z E N I E

         Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustne przetargi ograniczone na                

                              wydzierżawienie nieruchomości rolnych.

                                                              O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza trzeci  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Święciechowa.

 

                                                    O G Ł O S Z E N I E

    Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż   nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy, położonej
w obrębie wsi Święciechowa.

                                                    O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza drugi  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Święciechowa.

 

                                                               O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w obrębie  Święciechowa.

                                                    O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Święciechowa.

                                                               O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy położonej w obrębie wsi Długie Stare.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona  we wsi Długie Stare. Kształt działki regularny. Dojazd do nieruchomości  drogą gruntową . Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa,  zatwierdzone uchwałą Nr XXXV/263/17 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 października 2017r., w sprawie zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonego uchwałą Nr VII/58/99 z dnia 30 sierpnia 1999r.  Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 sierpnia 1999r. zmienionego uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 5 czerwca 2007r. uchwałą Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 listopada 2009r. i uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 marca 2011r.” i uchwałą Nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 kwietnia 2014 roku działka przeznaczona jest na tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej o wiodącej funkcji mieszkaniowej .

 Działka nr 148/2 o pow.  0,0983 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00026899/6

cena wywoławcza netto-  43,569,00zł.               Wadium  5.000,00,-zł.

 Nieruchomość  w dziale III i IV księgi wieczystej nie posiada wpisów

Pierwszy przetarg ustalony  na dzień 15 czerwca 2018r zakończony wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbędzie się dnia 5 października 2018r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia 2 października  2018r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.                                     Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%  i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.                    Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .                              Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4, tel.655333522.

                                                            O G Ł O S Z E N I E

   Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w obrębie  Święciechowa.

 

                                                                O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie wsi Gołanice.

                                                                                     

                                                    O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Święciechowa.

                                                               O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy położonej w obrębie wsi Długie Stare.

                                                                                

                                                    O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej , stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Święciechowa.

                                                               O G Ł O S Z E N I E                                                             

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza II-gi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w obrębie  Święciechowa.

 

                                               O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w obrębie  Święciechowa.

 

                                                    O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza II-gi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Święciechowa.

 

                                                            O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie wsi Gołanice.

 

 

        Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych , stanowiących własność gminy, położonych w obrębie wsi Święciechowa.

 

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy położonej w obrębie wsi Długie Stare.

                                                                         O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w obrębie  Święciechowa.

 

                                                               O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza II-gi  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w obrębie  Święciechowa.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Święciechowie w rejonie ul. Krzyckiej  . Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do nieruchomości  drogą gruntową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr VII/58/99 z dnia 30.08.1999r., zmienione  uchwałą Nr XXXIII/267/2014 z dnia 29.04.2014r. „ w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa  zatwierdzonego uchwałą Nr VII/58/99 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 sierpnia 1999r. zmienionego uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 5 czerwca 2007r. uchwałą Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 listopada 2009r. i uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 marca 2011r.” działki nr 160/4, 160/5, 813/7, 813/8  położone w Święciechowie przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną.

Działka nr 160/4  o pow.  0,0774 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  52,390.00zł.               Wadium 6.000,00,-zł.

 

Działka nr 160/5  o pow.  0,0774 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  52,390.00zł.               Wadium 6.000,00,-zł.

 

Działka nr 813/8  o pow.  0,1226 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  65,190.00zł.               Wadium 6.000,00,-zł.

Nieruchomości  w dziale III posiadają wpisy „ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA OPERATOR S.A. Sp. z o.o.  oraz ostrzeżenie  o niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w związku z podziałem działek pod drogę S-5”. W dziale  IV jest wolna od obciążeń.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 10  marca 2017r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbędzie się dnia 12 maja 2017r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia  9 maja  2017r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%

i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522.

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Święciechowie w rejonie ul. Krzyckiej  . Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa.

Dojazd do nieruchomości  drogą gruntową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr VII/58/99 z dnia 30.08.1999r., zmienione  uchwałą Nr XXXIII/267/2014 z dnia 29.04.2014r. „ w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa  zatwierdzonego uchwałą Nr VII/58/99 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 sierpnia 1999r. zmienionego uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 5 czerwca 2007r. uchwałą Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 listopada 2009r. i uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 marca 2011r.” działki nr 160/4, 160/5, 813/7, 813/8  położone w Święciechowie przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną.

 

Działka nr 160/4  o pow.  0,0774 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  52,390.00zł.               Wadium 6.000,00,-zł.

 

Działka nr 160/5  o pow.  0,0774 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  52,390.00zł.               Wadium 6.000,00,-zł.

 

Działka nr 813/7  o pow.  0,1226 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  61,990.00zł.               Wadium 6.000,00,-zł.

 

Działka nr 813/8  o pow.  0,1226 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  65,190.00zł.               Wadium 6.000,00,-zł.

 

Nieruchomości  w dziale III posiadają wpisy „ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA OPERATOR S.A. Sp. z o.o.  oraz ostrzeżenie  o niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w związku z podziałem działek pod drogę S-5” . W dziale  IV jest wolna od obciążeń. Przetarg odbędzie się dnia 10 marca 2017r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia  7 marca  2017r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%

i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522.

 

                                                                   O G Ł O S Z E N I E

     Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Święciechowa.

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Święciechowa ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy położonej w obrębie wsi Święciechowa.

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Święciechowa ogłasza II-gi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie wsi Gołanice.

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Święciechowa ogłasza II-gi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy położonej w Święciechowie.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Gołanice przy ul. Lipowej. Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe zabudowane ? zabudowa mieszkaniowo- zagrodowa oraz niezabudowane. Dojazd do nieruchomości częściowo drogą asfaltową i gruntową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Święciechowa przy ul. Produkcyjnej przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Działka zlokalizowana jest przy pasie drogowym obecnie nie użytkowanym według przeznaczenia, z dojazdem drogą gruntową w strefie pośredniej Święciechowy w pobliżu terenów miasta Leszna. Działka jest nieuzbrojona. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej z ulicy Produkcyjnej.