FS.271.24.2017

Święciechowa , dnia 10.10.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

___________________________________________________________________________

 

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki 36/5 w Krzycku Małym”.

 

                     Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) informuje,  że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 230 179,80 zł brutto, natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 155 000,- zł.

 

                                                                                                                     Zatwierdzam

Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                 /-/ mgr inż. Marek Lorych

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10 październik 2017 14:14 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 październik 2017 14:15 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 październik 2017 14:15 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego