FS.271.14.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Święciechowie

 

-  otwarcie ofert odbyło się dnia 2 sierpnia 2019 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

POLKOP Paweł Poloch

ul. 55 Pułku Piechoty 18

64 – 100 Leszno

cena: 208 201,08 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

 

1) „INSTAL - GŁOGÓW” Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 5

67 – 200 Głogów

cena: 228 827,48 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 54,59 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 94,59 pkt.

 

2) PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81 c

63 – 820 Piaski

cena: 376 674,14 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 33,16 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 73,16 pkt.

 

3) ATUT LESZNO Sp. z o.o.

ul. Jęczmienna 16

64 – 100 Leszno

cena: 237 897,50 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 52,51 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 92,51 pkt.

 

4) Konsorcjum firm:

Lider: LU – MAX Łukasz Masłowski

ul. Święciechowska 158

64 – 100 Leszno

Parter: Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.

ul. Święciechowska 158

64 – 100 Leszno

cena: 368 157,97 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 33,93 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 73,93 pkt.

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy.

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

5.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez firmę POLKOP Paweł Poloch, ul. 55 Pułku Piechoty 18, 64 – 100 Leszno, która spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale 13 SIWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

6. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                             

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówieniaw terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

                                                                                             

Święciechowa, 23.08.2019 r.

 

   Zatwierdzam

                  Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr inż. Marek Lorych

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                               

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 23 sierpień 2019 12:06 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 sierpień 2019 12:07 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego