FS.271.1.2021

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 253 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 – ze zmianami), Zamawiający - Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn.:

 

„Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach

 

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 6 maja 2021 r., do godz. 10.00 zostały złożone 2 oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

PAN- BUD Przemysław Panasewicz

ul. Poniatowskiego 1

64 – 130 Rydzyna

cena: 147 264,27 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

LUX Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski s.c.

ul. Powstańców Wlkp. 6

64 - 115 Święciechowa

cena: 175 698,78 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 50,29 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 28,57 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 78,86 pkt.

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy.

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

5.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez Przemysława Panasiewicza – firma  PAN- BUD Przemysław Panasewicz,
ul. Poniatowskiego 1, 64 – 130 Rydzyna, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

6. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                           

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, dnia 24 maja 2021 r.

 

Zatwierdzam

     Z upoważnienia Wójta

    /-/ mgr Patryk Tomczak

      Zastępca Wójta Gminy Święciechowa

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 24 maj 2021 13:56 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 maj 2021 13:58 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 maj 2021 13:59 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 maj 2021 13:59 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego