Święciechowa, dnia 27 czerwca 2022 r.

 


Zamawiający:

Gmina Święciechowa

ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa

 

Dotyczy:

Postępowania pn. Budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr. S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie

Numer referencyjny

FS.271.2.2022

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 266 w zw. z art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej jako ustawa Pzp) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr. S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie oraz przekazuje zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną im punktacją:

 L.p.

Wykonawca

 Przyznana punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
ul. Bema 33, 64-100 Leszno

Cena oferty brutto

3 058 827,13 zł

 Punkty

43,62

Gwarancja

84

 Punkty

40,00

 Suma punktów

83,62

2.

INFRAKOM KOŚCIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

OFERTA ODRZUCONA

3.

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

OFERTA ODRZUCONA

4.

PB Haus Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wilkowicka 47, 64-100 Leszno

OFERTA ODRZUCONA

5.

LU-MAX Łukasz Masłowski
ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno

Cena oferty brutto

2 223 658,89 zł

 Punkty

60,00

Gwarancja

84

 Punkty

40,00

 Suma punktów

100,00

6.

NODO Sp. z o.o.
ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

OFERTA ODRZUCONA

 

W wyniku oceny ofert Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę LU-MAX Łukasz Masłowski, ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno. Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu i Wykonawca złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ.

 

 

                                                                               Podpisano:

Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                               /-/ mgr inż. Marek Lorych

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 27 czerwiec 2022 15:36 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 czerwiec 2022 15:38 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego