Święciechowa, dnia 7 października 2022 r.

FS.271.11.2022                            

 

INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

___________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadnie pn. „Roboty budowlane w Szkołach Podstawowych w Gminie Święciechowa w ramach projektu – Dostępna Szkoła” – Część 1 zamówienia - Budowa zewnętrznej widny w SP w Święciechowie oraz drobne roboty – dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych w SP w Święciechowie i SP w Długich Starych

 

                     Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając w oparciu o art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 –ze zmianami) informuje,  że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części 1 zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 w związku z art. 266 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (Część 2 zamówienia została  unieważniona dnia 5 października 2022 r.)

 Przepis art. 255 pkt 3 ustawy  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty dla Części 1 zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zadnie pn. Roboty budowlane w Szkołach Podstawowych w Gminie Święciechowa w ramach projektu – Dostępna Szkoła” – Część 1 zamówienia - Budowa zewnętrznej widny w SP w Święciechowie oraz drobne roboty – dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych w SP w Święciechowie i SP w Długich Starych wynosi 463 906,97 zł brutto, natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części 1 zamówienia wynosi 343 600,00 zł (Zamawiający nie zwiększa tej kwoty). Zatem zaistniała przesłanka do unieważnienia postępowania w zakresie Części 1 zamówienia, o której mowa w cytowanym wyżej art. 255 pkt 3 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

                                                                                                

Zatwierdzam

 Wójt Gminy Święciechowa

              /-/ mgr inż. Marek Lorych

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 07 październik 2022 13:12 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 październik 2022 13:13 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego