Ogłoszenia o postępowaniach

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 4ebc13af-9f5f-434f-b5ff-28feaa9c5f7b

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4ebc13af-9f5f-434f-b5ff-28feaa9c5f7b

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Część 2 zamówienia realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

 

Dnia 27 listopada 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 24 listopada 2020 r. dodano Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z 24.11.2020 r., Ogłoszenie o zmianie SIWZ z 24.11.2020 r., Ogłoszenie z 24.11.2020 r. o zmianie ogłoszenia z 17.11.2020 r. oraz obowiązujące załączniki: SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ i Załącznik nr 6 do SIWZ.

Dnia 19 listopada 2020 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z 19.11.2020 r., Ogłoszenie o zmianie SIWZ z 19.11.2020 r., Ogłoszenie z 19.11.2020 r. o zmianie ogłoszenia z 17.11.2020 r. oraz obowiązujące załączniki: SIWZ i Załącznik nr 1 do SIWZ. 

Dnia 10 czerwca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informujemy, że otwarcie ofert w przetargu na " Zakup komputerów do szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa w ramach programu Zdalna szkoła+” nastąpi dnia 10 czerwca 2020 roku o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Święciechowa, ul. Rynek 14 a, 64 – 115 Święciechowa przy jednoczesnej transmisji online pod linkiem:

 https://youtu.be/WTkvhRG_DWs

 

Dnia 4 czerwca 2020 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 4 czerwca 2020 r.".

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Zdalna Szkoła+ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 

Dnia 1 czerwca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Informujemy, że zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych, otwarcie ofert w przetargu na " Zakup komputerów do szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa w ramach programu Zdalna szkoła+” odbędzie się za pośrednictwem transmisji online dnia 01.06.2020 r. o godz. 10:30.

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=-zkNp8cILpo

 Dnia 29 maja 2020 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 29 maja 2020 r.".

 Dnia 26 maja 2020 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 26 maja 2020 r.".

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Zdalna Szkoła+ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 

Dnia 27 stycznia 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 23 stycznia 2020 r. dodano Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ z dnia 23 stycznia 2020 r., ogłoszenie o zmianie SIWZ z 23.01.2020 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 23.01.2020 r. oraz obowiązujące załączniki: SIWZ, Załącznik nr 7.1 do SIWZ i Załącznik nr 7.2 do SIWZ.  

Dnia 21 stycznia 2020 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 21 stycznia 2020 r.

Dnia 19 listopada 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 14 listopada 2019 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 14 listopada 2019 r.

Dnia 17 maja 2018 r. dodano Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ z dnia 17 maja 2018 r.

Dnia 22 maja 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 18 grudnia 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 18.12.2017 r.

Dnia 20 grudnia 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 20.12.2017 r. oraz informację o zmianie SIWZ i zmodyfikowane załączniki nr 7.1 i 7.2 do SIWZ.

Dnia 22 grudnia 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.