FS.271.16.2022

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 – ze zmianami), Zamawiający - Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn.:

 

„Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach”

 

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 21 listopada 2022 r., do godz. 10.00 zostało złożonych 6 ofert, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Agnieszka Rutkiewicz

MIR-BUD Usługi Budowlane

ul. Działkowa 5

Długie Stare

64 – 100 Leszno

 

cena: 178 731,23 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

1) PAN – BUD Przemysław Panasewicz

ul. Poniatowskiego 1

 64 – 130 Rydzyna

 

cena: 205 513,95 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 52,18 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 92,18 pkt.

 

2) Zakład Budownictwa Ogólnego

Sławomir Białasik

ul. Lniana 4

64 – 100 Leszno

 

cena: 283 379,55 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 37,84 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 28,57 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 66,41 pkt.

 

3) Zakład Budowlano Sztukatorski Spółka Z O.O.

Stary Lubosz

ul. Leśna 41

64 – 000 Kościan

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

 

4) LUX Urszula Żukowska,

Grzegorz Żukowski S.C.

ul. Powstańców Wlkp. 6

64 – 115 Święciechowa

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

 

5) Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane INSTAL – EKO Józef Dudziak

ul. Żołnierska 1

64 – 100 Leszno

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

 

3.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez  firmę Agnieszka Rutkiewicz MIR-BUD Usługi Budowlane, ul. Działkowa 5, Długie Stare, 64 – 100 Leszno, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

4. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                           

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Święciechowa, 13.01.2023 r.

 

Zatwierdzam

Wójt Gminy Święciechowa 

/-/ mgr inż. Marek Lorych

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 13 styczeń 2023 13:50 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 styczeń 2023 13:51 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego