FS.271.17.2022

 

 INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 – ze zmianami), Zamawiający - Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn.:

 

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie”

 

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 29 listopada 2022 r., do godz. 10.00 zostały złożone 4 oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Budo Instal Paweł Kaczmarek

ul. Modrzewiowa 29

64 – 100 Leszno

 

cena: 218 817,80 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

1) ATUT Leszno Sp. z o.o.

ul. Jęczmienna 16

64 – 100 Leszno

 

cena: 300 030,60 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 43,76 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 28,57 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 72,33 pkt.

 

2) LU – MAX Łukasz Masłowski

ul. Święciechowska 158

64 – 100 Leszno

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

 

3) WESPOL Sp. z o.o.

Strzelce Wielkie 8

63 – 820 Piaski

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

 

3.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez  firmę Budo Instal Paweł Kaczmarek, ul. Modrzewiowa 29, 64 – 100 Leszno, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

4. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                      

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, 24.01.2023 r.

 

 

Zatwierdzam

                                                                                  Wójt Gminy Święciechowa  

                                                                                    /-/ mgr inż. Marek Lorych

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 24 styczeń 2023 14:32 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 styczeń 2023 14:33 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego