FS.271.17.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

 

 

Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41 b do nr 41 g w Święciechowie

 

-  otwarcie ofert odbyło się  dnia 26 października 2018 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

 BRUKPOL Sp. z o.o.

Strzelce Wielkie 81 c

 

63 – 820 Piaski

 

 cena: 217 146,64 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

 

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

 

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

 

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

 

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

 

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

 Uzasadnienie wyboru:

Złożona przez ww. Firmę oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów – jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie – nie dotyczy.

 3. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                             

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

Święciechowa, 04.12.2018 r.

 

 

 

 

Zatwierdzam

Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr inż. Marek Lorych

                                                                                                                                       

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 04 grudzień 2018 14:43 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 grudzień 2018 14:43 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego