FS.271.2.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Budowa drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Andersa w Święciechowie

 

-  otwarcie ofert odbyło się  dnia 1 kwietnia 2019 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Konsorcjum firm:

Lider: LU – MAX Łukasz Masłowski

ul. Święciechowska 158

64 – 100 Leszno

Parter: Przedsiębiorstwo Transportowo

Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.

ul. Święciechowska 158

64 – 100 Leszno

cena: 344 530,24 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

 

1) NODO Sp. z o.o.

ul. Gronowska 46

64 -  100 Leszno

cena: 356 817,58 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 57,93 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 97,93 pkt.

 

2) DROGTRANZ Sp. z o.o.

ul. Witosa 8

56 – 200 Góra

cena: 372 739,61 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 55,46 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 95,46 pkt.

 

3) „AS” Piotr Frąckowiak

ul. Kręta 33/2

63 – 800 Gostyń

cena: 447 310,26 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 46,21 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 86,21 pkt.


3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

1) PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81 c

63 – 820 Piaski

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zmianami).

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

5.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Lider: LU – MAX Łukasz Masłowski, ul. Święciechowska 158, 64 – 100 Leszno, Parter: Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o., ul. Święciechowska 158, 64 – 100 Leszno, które spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale 13 SIWZ) otrzymało najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

6. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                             

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, 19.04.2019 r.

 

   Zatwierdzam

                  Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr inż. Marek Lorych

                                                                                                                                 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 kwiecień 2019 11:46 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 kwiecień 2019 11:47 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego