Finase

Budżet

SŁOWNICZEK BUDŻETOWY


Jednostka Samorządu Terytorialnego

jest to gmina, powiat (Miasto na prawach powiatu), województwo.


Jednostka budżetowa

jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

Budżet

jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego.


Dochody

daniny publiczne, do których zalicza się podatki oraz inne świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, dochody z mienia (najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze - np. leasingu), dywidendy od wniesionego kapitału, dochody ze sprzedaży rzeczy i praw oraz ze świadczenia usług przez organy zaliczane do sektora publicznego, opłaty oraz spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej i inne wymienione w ustawach.


Dochody majątkowe

dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.


Wydatki

środki publiczne przeznaczane na realizację zadań określonych w ustawach m.in. na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.


Wydatki majątkowe

środki przeznaczone na finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, zakup i objęcie akcji i udziałów raz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.


Przychody

środki publiczne pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego, otrzymanych pożyczek i kredytów, sprzedaży papierów wartościowych i innych operacji finansowych oraz ze spłat udzielonych pożyczek, nadwyżki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wolnych środków.


Rozchody

środki publiczne przeznaczone na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych oraz inne operacje finansowe także udzielone pożyczki i kredyty.


Nadwyżka (deficyt) budżetowy

dodatnia (ujemna) różnica między dochodami a wydatkami.

Podkategorie